Tus Zauv Ntawv Cov Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Cov Tshuaj Tua Kab (PSIS)

Back to Worker Protection Program

In English      En Español      ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

Fab Hauj Lwm Saib Xyuas DPR Cov Neeg Ua Hauj Lwm Txoj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb tau tsim Cov Ntawm Tshaj Tawm Qhia Txog Kev Siv Tshuaj Tua Kab Kom Nyab Xeeb (Pesticide Safety Information Series, PSIS) feem ntau yog kev pab qhia rau cov neeg ua hauj lwm. Xeev California cov kev cai tseev kom muab cov ntaub ntawv no ua ib feem ntawm kev siv tshuaj tua kab thiab kev cob qhia cov neeg ua hauj lwm tom teb. Muaj ob hom ntawv tshaj tawm: hom "A" cov kev cov kev ua qoob loo thiab hom "N" hais txog cov kev tsis yog ua qoob loo. Tag nrho cov ntawv qhia nyob rau hauv daim ntawv PDF ua lus Askiv, Spanish, Punjabi, thiab lus Hmoob.

HLOOV KHO TSHIAB 2018: DPR tau hloov daim ntawv tshaj tawm PSIS kom pom tseeb thiab nyeem tau thiab kom muaj kev cuam tshuam raws li kev hloov pauv tshiab ntawm cov cai Kev Siv Tshuaj Tua Kab Kom Nyab Xeeb Ntawm Cov Neeg Ua Hauj Lwm uas nyob hauv Xeev California Txoj Cai (Lub Ncauj Lug 3. Khoom Noj thiab Kev Ua Qoob Loo). Tsis tas li ntawd, 65 lub npe daim ntawv teev cov tshuaj tua kab uas Lub Xeev paub tias ua rau muaj mob mas lees lossis ua teeb meem rau txoj kev loj hlob tau raug hloov kho tshiab. Txhawm rau kom muaj kev yooj yim rau luam tawm thiab tshaj tawm, A8, A9 thiab N8 siv tau rau kev luam cov ntawv tshaj tawm tam sim no.


Pesticide Safety Information, A Series banner
Hom A: Cov Kev Xaiv Ua Yog Kev Ua Qoob Loo

Hom A: Cov Kev Xaiv Ua Yog Kev Ua Qoob Loo

Raws li Lub Ncauj Lug 3, California Txoj Cai Kev Cai tshooj 6000, kev ua qoob loo muaj xws li txiv hmab txiv ntoo, zaub, nplej, taum, qhauv tsiaj thiab zaub tsiaj, tshav zaub thiab tshav tsiaj, noob qoob loo, cov nroj tsuag ua ntaub xov xws li paj rwb, cov nroj tsuag ua roj xws li cov paj safflower, cov ntoo cog txawm rau kev ua ntoo siv, cov lag luam ua yub ntoo, ntoo Christmas, ntoo paj thiab paj txiav, thiab cov nyom cog rau kev lag luam nyom pua. Qhov no tsis suav nrog kev tu tsiaj, qaib thiab ntses

Hom A: Cov Kev Xaiv Ua Yog Kev Ua Qoob Loo
Qhov Pib Tus Zauv Ntawv Cov Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Cov Tshuaj Tua Kab—Cov Kev Xaiv Ua Yog Kev Ua Qoob Loo, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-1 Ua Hauj lwm Yam Muaj Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Tshuaj Tua Kab Ntawm Kev Teeb Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-2 Kev Khaw Cia, Kev Txav Tawm, Thiab Nruav Tshem Cov Tshuaj Tua Kab Ntawm Thaj Tsam Uas Ua Liaj Ua Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-3 Laj Npauv Tov Ua Kaw, Rau Yam Ua Yaj Hauv Dej Tau, thiab Lub Thawv Kaw Ntawm Keb Teeb Ua Liaj Ua Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-4 Kev Kho Mob Qib Pib Thia Kev Los Phem Ua Maj Nrawm, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-5 Kev Tiv Thaiv Tu Kheej Los Ntawm Kev Ua Pas Ze Ntawm Cov Tshuaj Tua Kab Nyob Ntawm Thaj Chaw Teeb Los Ua Liaj Ua Teb , PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-6 Tshuaj Tua Kab Ua Tau Txhai Me Tshaj Plaw (MEPs) Nyob Rau Ntawm Thaj Chaw Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-7 Ntxhuas Cov Khaub Ncaws Ua Hauj Lwm Nrog Tshuaj Tua Kab, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-8 Txoj Cai Tiv Thaiv Rau Kev Tshem Tshuaj Tua Kab Ntawm Kev Teeb Thaj Chaw Ua Liaj Teb , PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-9 Txoj Cai Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Kev Siv Tshuaj Tua Kab Rau Kev Ua Liaj Teb , PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS A-10 Saib Hyuas Kev Kho Mob Tswj Xeb Rau Tu Ua Nw Siv Organophosphates Thiab Carbamates, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF

Lub tshuab luam ntawv npaj tau rau cov ntawv tshaj tawm PSIS Hom A, PDF. Nov yog daim ntawv rau kev luam ntawm cov ntawv tshaj tawm PSIS Hom A, nrog cov nplooj ntawv dawb rau luam tau ob sab, thiab cov hoob uas tuaj yeem sau tau.

Lub tshuab luam ntawv npaj tau rau cov ntawv tshaj tawm A8, A9. Cov nov yog cov kev loj ntawm cov ntawv tshaj tawm PSIS A8 thiab A9, cov hoob uas tuaj yeem sau tau. Cov Xwm Paub Ntxiv

Cov kev paub ntawm kev luam tawm:

 1. Khaws daim ntawv cia rau hauv koj lub computer.
 2. Qhib daim ntawv thiab ntau cov ntsiab lus uas tsim nyog rau cov hoob.
 3. Kaws daim ntawv cia dua ib zaug ntxiv.
 4. Tam sim no npaj luam tawm tau.

Yuav tsum ntseeg siab tias lub tshuab luam ntawv paub cov kev loj ntawm kev luam uas tau teev tseg xws li 20" x 24" rau cov ntawv tshaj tawm me thiab 27" x 38" rau cov ntawv tshaj tawm loj.

Kev sau ntawv rau hauv cov hoob:

 1. Khaws daim ntawv cia rau hauv koj lub computer.
 2. Qhib daim ntawv uas yog siv lub Adobe Acrobat thiab sau ntawv rau hauv cov hoob, uas tsim nyog. Kev sau ntawv rau hauv cov hooob, nia ob zaug rau kab uas koj xav sau rau.
 3. Kaws daim ntawv cia dua ib zaug ntxiv. Tam sim no npaj luam tawm tau.


Pesticide Safety Information, N Series banner
Hom N: Cov Kev Xaiv Tsis Yog Kev Ua Qoob Loo

Hom N: Cov Kev Xaiv Tsis Yog Kev Ua Qoob Loo

Raws li Lub Ncauj Lug 3, California Txoj Cai Kev Cai tshooj 6000, cov kev xaiv ua tsis yog ua qoob loo muaj xws li chaw ua hauj lwm, cov tsev tsim khoom, thiab cov tsev qhwv khoom, cov kev tua tsuaj rau kab tom qab sau qoob sau loo; cov chaw xws li khw noj mov, cov tsev txais tos qhua, cov tsev kawm ntawv, cov tsev kho mob, cov tsev ua hauj lwm, thiab cov tsev qiv ntawv; kev tu vaj; kev tswj fwm cov kab ntsaum; thiab cov ntawv yuav tshuaj kho tsiaj. Cov kev xaiv uas tsis yog kev ua qoob loo tseem mua xws li kev tswj fwv yoov tshaj (Cov Cai Khoom Noj thiab thib Ag. tshooj 11408(e)).

Hom N: Cov Kev Xaiv Tsis Yog Kev Ua Qoob Loo
Qhov Pib Tus Zauv Ntawv Cov Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Cov Tshuaj Tua Kab—Cov Kev Xaiv Tsis Yog Kev Ua Qoob Loo , PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-1 Ua Hauj Lwm Yam Muaj Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Tshuaj Tua Kab Ntawm Kev Teeb Ua Tsi Yog Chaws Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-2 Kev Khaw Cia, Kev Txav Tawm, Thiab Nruav Tshem Cov Tshuaj Tua Kab Ntawm Thaj Tsam Teeb Ua Tsi Yog Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-3 Laj Npauv Kaw, Rau Yam Ua Yaj Hauv Dej Tau, Thiab Lub Thawv Kaw Ntawm Kev Teeb Ua Tsi Yog Chaw Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-4 Kev Kho Mob Qib Pib Thia Kev Los Phem Ua Maj Nrawm, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-5 Kev Tiv Thaiv Tu Kheej Los Ntawm Kev Ua Pas Ze Ntawm Cov Tshuaj Tua Kab Nyob Ntawm Thaj Chaw Teeb Ua Tsi Yog Chaw Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-6 Txoj Cai Tiv Thaiv Rau Cov Tshuaj Tua Kab Ua Tau Me Tshaj Plaw (MEPs) Nyob Rau Ntawm Thaj Chaw Teeb Ua Tsi Yog Ua Liaj Teb, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-7 Ntxhuas Cov Khaub Ncaws Ua Hauj Lwm Nrog Tshuaj Tua Kab, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF
PSIS N-8 Txoj Cai Tiv Thaiv Rau Kev Tshem Tshuaj Tua Kab Ntawm Kev Teeb Thaj Chaw Teeb Ua Tsi Yog Chaw Ua, PDF
In English, PDF    En Español, PDF    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, PDF

Lub tshuab luam ntawv npaj tau rau cov ntawv tshaj tawm PSIS Hom N, PDF. Nov yog daim ntawv rau kev luam ntawm cov ntawv tshaj tawm PSIS Hom N, nrog cov nplooj ntawv dawb rau luam tau ob sab, thiab cov hoob uas tuaj yeem sau tau.

Lub tshuab luam ntawv npaj tau rau cov ntawv tshaj tawm PSIS Hom N8. Nov yog daim ntawv rau kev luam ntawm cov ntawv tshaj tawm PSIS Hom N8, nrog cov hoob uas tuaj yeem sau tau tshiab. Cov Xwm Paub Ntxiv

Cov kev paub ntawm kev luam tawm:

 1. Khaws daim ntawv cia rau hauv koj lub computer.
 2. Qhib daim ntawv thiab ntau cov ntsiab lus uas tsim nyog rau cov hoob.
 3. Kaws daim ntawv cia dua ib zaug ntxiv.
 4. Tam sim no npaj luam tawm tau.

BYuav tsum ntseeg siab tias lub tshuab luam ntawv paub cov kev loj ntawm kev luam uas tau teev tseg xws li 20" x 24" rau cov ntawv tshaj tawm me thiab 27" x 38" rau cov ntawv tshaj tawm loj.

Kev sau ntawv rau hauv cov hoob:

 1. Khaws daim ntawv cia rau hauv koj lub computer.
 2. Qhib daim ntawv uas yog siv lub Adobe Acrobat thiab sau ntawv rau hauv cov hoob, uas tsim nyog. Kev sau ntawv rau hauv cov hooob, nia ob zaug rau kab uas koj xav sau rau.
 3. Kaws daim ntawv cia dua ib zaug ntxiv. Tam sim no npaj luam tawm tau.

For content questions, contact:
Ann Schaffner
1001 I Street, P.O. Box 4015
Sacramento, CA 95812-4015
Phone: (916) 323-7614
E-mail: Ann.Schaffner@cdpr.ca.gov