Back to News Releases

Cov duab video hais txog kev nyab xeeb qhia txog tshuaj tua kab hais ua Lus Hmoob muaj nyob online tam sim no lawm

Hu Tuaj Rau: Charlotte Fadipe
916-445-3974 | Charlotte.Fadipe@cdpr.ca.gov
Geoffrey Thurner
559-278-7211 | gthurner@csufresno.edu
Lub 12 Hlisntuj Tim 17 2019 (19-10)
FOR IMMEDIATE RELEASE

Man dressed in personal protective clothing Two people setting up monitoring equipment Two people conversing

Cov ntsiab hauv cov duab yees ua video no yuav muaj hais txog tej cuab yeej tiv thaiv tus kheej thiab kev piav qhia txog cov ntawv qauv tshuaj qhia txog cov tshuaj tua kab.

In English

Sacramento – Muaj ib daim duab yees ua video hais ua lus Hmoob tshiab piav txog cov ntsiab lus hais qhia txog tej tshuaj tua kab muaj nyob rau hauv xeev California no lawm, thiab muaj nyob hauv online.

Muaj li cuaj qhov uas los qhia ntawm cov duab video ntawm no–kom ua raws nraim tej cai uas los tswj thiab tej cai tswj kev siv tej tshuaj tua kab nyob rau hauv xeev California – yog kev muaj feem nyob hauv xeev California chaw ua dejnum txog kev tswj tej tshuaj tua kab (DPR) tes dejnum yuav tau muaj zeem muag qhia txuas ntxiv mus kom tau raws li hauv xeev California txoj kev ua liaj ua teb ua noj ua haus. Nws muaj ntau yam ntsiab lus los qhia txog tej cuab yeej hnav tiv thaiv, qhia txog tej tshuaj tua kab daim qauv tshuaj kom yus paub meej thiab tej ntaub ntawv tso cai txuam tshuaj uas ua kom raws txoj cai. Nws muaj nyob rau ntawm https://bit.ly/fs-dpr-hmong-pesticide-video.

“DPR tau ua hauj lwm nrog txhua yam neeg ua liaj ua teb rau kev pab daws tej teeb meem txog kev siv tshuaj tua kab thiab nws yog ib yam uas tseem ceeb heev sawvdaws yuav tau siv tej cuab yeej no los pab – tsis hais yam lus twg lawv hais,” tau piav qhia los ntawm DPR Tus Thawj Tswj Val Dolcini “Tes hauj lwm ntawm daim duab yees ua video no, yog thawj daim uas hais ua lus Hmoob, yuav los pab kom tau hais txog kev siv tshuaj tua kab thiaj yuav muaj kev nyab xeeb.”

DPR kuj cia siab tias cov duab yees ua video hais lus Hmoob ntawm no yuav pab txhawb tau kom muaj kev nkag siab txog cov cai uas los pab tswj kev nyab xeeb rau tej kev siv tshuaj tua kab uas yuav qhia zej tsoom Hmoob uas ua liaj ua teb kom ua raws kev cai txawm tej uas lawv ib txwm ua lawm los kom sawvdaws paub txog kev siv tshuaj tua kab thiab tsis txhob muaj kev raug mob uas yuav tshwm sim tau lossis txhob ua kom txhaum cai.

DPR tau pab tawm peev rau cov kev qhia cov ntsiab lus ntawm no uas tau tsim tawm thiab tswj los ntawm California State University, Fresno thiab University of California Cooperative Extension (UCCE). Tau siv sijhawm nqes tes los ua siv li 700 teev hos tshaj li 18 lub hlis los mus ua kom tiav nrog rau kev yees tej duab thiab los tsim kho kom tiav. Siv li kaum ob tug tub ntxhais kawm ntawv, peb tug tswv cuab los ntawm peb cov tub dhia dejnum tau los koom nrog rau hauv kev tsim cov duab yees ua cov video, uas tau yees nyob hauv nroog Fresno thiab siv cov neeg ua liaj ua teb uas yog Hmoob.

“Qhov no yog ib lub laj txheej ntawm txoj kev nqes tes uas tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws uas kuv tau ua dua los,” lo lus tau hais tawm los ntawm tus thawj tswj lub laj txheej Dr. Bill Erysian. “Peb tau suav sau ib pawg uas tau los ua haujlwm, pab muab tswvyim sib txhawb los ntawm cov kws qhia txog kev ua liaj ua teb, cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua liaj ua teb thiab cov kws muaj txeej teg siab paub txog kev tsim kho duab ua video qhia txog kev siv tshuaj tua kab kom ua raws kev siv tshuaj tua kab rau Hmoob cov tib neeg ua liaj ua teb ntawm tej cheeb tsam uas nyob hauv California.”

Cov tshooj qhia nyob hauv cov ntsiab lus yog:

  • Kev Qhia Kom Paub Txog Xeev California Cov Cai Lij Choj Kev Siv Tshuaj Tua Kab
  • Kev Txheeb Xyuas Cov Qoob Loo Sau Npe Rau Ntawm Daim Ntawv Qauv Tshuaj
  • Qhia Cov Kab thiab Kev Siv Ntau Tsawg Ntawm Daim Qauv Tshuaj
  • Kev Nkag Siab Txog Cov Lus Ceeb Toom
  • Kev Ua Kom Raws Lub Caij Uas Txwv Tsis Pub Nkag Mus (REI)
  • Kev Ua Kom Raws Lub Caij Uas Txwv Ua Ntej Sau Qoob Loo (PHI)
  • Kev Paub Txog Cov Kev Txwv Nruj Ntawm Daim Qauv Tshuaj
  • Kev Siv Cuab Yeej Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE)
  • Ntawv Tso Cai Siv Tshuaj thiab Kev lai Nya Txov Kev Siv Tshuaj Tua Kab

Dhau ntawm tej kev muaj kawm nyob hauv hauv online lawm, cov duab yees ua video nov, tseem yuav muab los siv nyob rau ntawm UC cov kev txhawb qhia cov koob tsheej thiab qhia tawm rau Hmoob cov neeg ua liaj ua teb. DPR muaj zoo kev qhia paub txog kev nyab xeeb rau kev siv tshuaj tua kab thiab cov cuab yeej los qhia kom paub muab los qhia tawm muaj ua lus Punjabi, Mev thiab Askiv.

###

Find us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on Youtube